Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorrang van algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

De medecontractanten erkennen uitdrukkelijk dat onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst en hen conform art. 1134 BW strekken tot wet.

Onderhavige algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk deze van de medecontracterende partijen uit. Zij hebben bijgevolg voorrang op alle bedingen die voorkomen op alle documen- ten uitgaande van de koper.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding zijn onze offertes geldig gedurende één maand. Verhoging van lonen, lasten, aankoop- of grondstofprijzen die zich na de offerte voordoen kun- nen worden doorgerekend indien de voornoemde verhoging kan worden bewezen.

Mondelinge opdrachten binden ons niet, tenzij schriftelijk bevestigd.

Artikel 3. Annulatie

Afgesloten overeenkomsten evenals bestellingen verbinden de koper. De verkoper is bijgevolg niet gehouden annulering te aanvaarden. Ingeval van aanvaarding van de annulering door de koper van zijn bestelling is deze gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % van de waarde van de bestelling. Indien de werkelijk gemaakte kos- ten deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden is hij gehouden deze werkelijke kosten te betalen.

Artikel 4. Levering - uitvoering der werken

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting versterkt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. Overmacht

Wanneer wij ten gevolge van overmacht of niet te voorziene omstandigheden buiten ons toedoen, zoals werkstaking, stiptheidsacties, gebrek aan arbeidskrachten, brand, oorlog, over- heidsmaatregelen e.d. enerzijds en in gebreke blijven van onze leveranciers anderzijds niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de over- eenkomst te beëindigen zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6. Waarborg - protest - klachten

De gestelde waarborg is deze gesteld door onze leveranciers en beperkt zich tot terugname van gebrekkige goederen.

Elk bezwaar betreffende de goederen moet, om geldig te zijn, gebeuren binnen de 2 dagen volgend op de levering, per aangetekende brief en dit alleszins voor het gebruik of de voort- verkoop van de goederen.

Elk bezwaar betreffende de faktuur moet in dezelfde tijdspanne en in dezelfde vorm gebeuren vanaf ontvangst, op straffe van nietigheid.

Artikel 7. Betaling

Behoudens schriftelijk anders bepaald zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Bij niet betaling op de vervaldag van facturen of saldo’s van facturen is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar verschuldigd even- als een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 37,50, onverminderd de toepassing van art. 1152 en 1126 B.W.

Bij geheel of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Bij geheel of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur behouden wij ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling ont- bonden te beschouwen voor het nog uit te voeren gedeelte en de verdere leveringen stop te zetten.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangere- kend.

Bestellingen van minder dan € 50 worden met € 1,25 administratiekosten verhoogd.

Artikel 8. Ontbinding

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag van gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in het juridisch toestand van de koper.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en de verdere leveringen stop te zetten.

Artikel 9. Eigendom

De goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de factuur.

Artikel 10. Toepasselijk Recht

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Artikel 11. Bevoegde Rechtsmacht

In geval van betwisting is zijn enkel de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas en het Vredegerecht van het 1° Kanton van Antwerpen territoriaal bevoegd om kennis te nemen van het geschil.